Všeobecné obchodné podmienky

Dobrý deň. Ďakujeme, že ste si našli čas prečítať si naše všeobecné obchodné podmienky. Prosíme vás, aby ste si ich prečítali pozorne a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás kontaktovali.

Evka a Tomáš za Slovak Baby Box s.r.o.

V Bratislave, dňa 25.5.2018


 1. Úvod
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi vami, našimi zákazníkmi („vy“), ako kupujúcim a spoločnosťou Slovak Baby Box s.r.o., so sídlom Povraznícka 18, 811 05 Bratislava, IČO 51 021 731, DIČ 2120566899, IČ DPH SK2120566899, ako predávajúcim („my“ alebo „predávajúci“), pri nákupe tovaru cez internetový obchod prevádzkovaný našou spoločnosťou na stránke slovakbabybox.sk („eshop“).
  2. Dozorný orgán:
   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
   Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, tel.: 02/58272 172, e-mail: ba@soi.sk
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia aj vtedy, ak je nákup tovaru z eshopu uskutočnený inými prostriedkami diaľkovej komunikácie, napríklad prostredníctvom emailu či telefónu.
  4. Prosím, pri komunikácii s nami používajte nasledovnú korešpondenčnú adresu: Pražská 11, Bratislava, 811 04. Na túto adresu môžete zasielať vaše otázky, sťažnosti, prípadne aj iné podnety, ako aj zaslať vrátený či reklamovaný tovar. Kontaktovať nás môžete vždy aj emailom na adrese: info@slovakbabybox.sk, alebo telefonicky na čísle +421 915 996 114.
 1. Objednanie tovaru
  1. Tovar si objednáte prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na eshope („Nákupný košík“). Na našej stránke sa nemusíte registrovať, vaša objednávka však musí obsahovať všetky údaje označené ako povinné. Objednávku odošlete stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby “ Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy z vašej strany.
  2. Zaškrtnutím “SÚHLASÍM S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI” potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmito obchodnými podmienkami, vrátane ustanovení o reklamačnom poriadku a  odstúpení od zmluvy, a že s nimi súhlasíte.
  3. O prijatí objednávky vás automaticky informujeme emailom, týmto okamihom vzniká medzi nami a vami kúpna zmluva ohľadne tovaru, ktorý ste si objednali.
  4. Vo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo odmietnuť vašu objednávku a kúpnu zmluvu neuzatvoriť. Jedná sa o prípady, keď sa dodanie tovaru stane nemožné (napríklad sa prestal vyrábať alebo sa zásadným spôsobom predĺžila jeho dodacia lehota), alebo máme dôvodné podozrenie, že sa jedná o fiktívnu objednávku (obsahuje vymyslené údaje, napr. dodaciu adresu, prípadne ide o objednávku nadmerného množstva tovaru – viac ako 10 ks). V takom prípade vás budeme obratom kontaktovať telefonicky alebo emailom s cieľom dohodnúť náhradné riešenie.
 1. Cena a platobné podmienky
  • Ceny uvedené v eshope za tovar sú konečné vrátane 20% DPH. Na účely kúpnej zmluvy sa použije cena tovaru uvedená pri tovare v čase vytvorenia vašej objednávky.
  • Ku kúpnej cene tovaru sa pripočítavajú náklady na dopravu, ich výšku nájdete v časti Náklady na dopravu (bod 4).
  • Celková cena objednávky, t.j. súčet kúpnych cien všetkých objednaných tovarov vrátane nákladov na dopravu sa vám zobrazí po vyplnení objednávkového formulára, ešte pred odoslaním objednávky.
  • Tovar môžete uhradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
   1. v hotovosti u nás v kancelárii na adrese: Pražská 11, Bratislava, 811 04 ;
   2. prevodom na náš bankový účet;
   3. online prostredníctvom platobnej brány Besteron/FirstData
   4. na dobierku (len pre územie Slovenskej republiky).
  • Pri platbe prevodom na náš bankový účet je cena splatná do 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
  • Ako doklad o kúpe vystavujeme ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad.
 1. Náklady na dopravu
  1. V súvislosti s dodaním tovaru vrámci Slovenskej republiky vám budú ku kúpnej cene tovaru pripočítané nasledovné náklady na dopravu:
   1. osobné prevzatie objednávky: zadarmo, 0 Eur
   2. zaslanie objednávky na dobierku: zadarmo, 0 Eur
   3. zaslanie objednávky s platbou vopred prevodom na náš bankový účet: zadarmo , 0 Eur
  2. Náklady na dopravu do iných krajín sa vám zobrazia pri vypĺňaní objednávky. Ak sa v zozname nenachádza požadovaná krajina, kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
 1. Dodacie podmienky
  1. Tovar máme spravidla skladom. Vašu objednávku spracujeme a pripravíme na prevzatie čo najskôr, spravidla nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.
  2. Ak si však ako spôsob platby zvolíte prevod na bankový účet, vašu objednávku spracujeme až po uhradení kúpnej ceny.
  3. Tovar zasielame zmluvným prepravcom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. O odovzdaní tovaru prepravcovi vás budeme informovať emailom alebo telefonicky. Prepravca nami vyexpedovaný tovar doručí spravidla do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.
  4. Osobný odber tovaru je možný na adrese  Pražská 11, Bratislava, 811 04. O uložení tovaru na tejto adrese vás budeme informovať. Pokiaľ si zvolíte tento spôsob prevzatia tovaru a tovar si neprevezmete do 14 dní odo dňa, keď sme vás o uložení tovaru informovali, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  5. Prevzatím tovaru sa stávate jeho vlastníkom, nie však skôr, ako bude plne uhradená jeho kúpna cena.
  6. Ak objednaný tovar nebudeme môcť dodať do 15 dní od vytvorenia objednávky a nedohodneme sa na náhradnom plnení, vrátime vám už zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od uplynutia pôvodnej dodacej lehoty.
 1. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

Každú jednu reklamáciu posudzujeme individuálne a usilujeme sa ju vybaviť v čo najkratšom čase. Pripravili sme pre vás podrobný reklamačný poriadok, v ktorom vám vysvetlíme na čo máte nárok v prípadne vadného tovaru a ako máte v takom prípade postupovať. Reklamačný poriadok nájdete tu.

 1. Vrátenie tovaru
  1. Máte právo, ako spotrebiteľ, odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete tovar, alebo prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo prevezmete posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).
  3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Pražská 11, Bratislava, 811 04, email: info@slovakbabybox.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  5. Budeme radi, ak nás o zamýšľanom odstúpení od zmluvy informujete aj vopred telefonicky na čísle +421 915 996 114.
  6. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy (najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám). Lehota na vrátenie platieb je 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie, nie sme však povinní vrátiť vám platbu za tovar skôr ako nám bude doručený zakúpený tovar, prípadne ako nám bude preukázané, že tovar bol zaslaný na našu adresu. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, môžeme sa však dohodnúť aj inak (bez účtovania ďalších poplatkov). Ste zároveň povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
  7. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
  8. Ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi nami a Vami uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu vášho práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a ste povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
  9. Máte právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby ste zistili jeho povahu, vlastnosti a funkčnosť. Prosím zoberte však na vedomie, že možnosť odstúpiť od zmluvy by nemala slúžiť na bezplatné používanie resp. zapožičanie tovaru. Preto by mal byť vrátený tovar nepoškodený, čistý, kompletný a pokiaľ možno, aj v pôvodnom obale. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  10. Vrátenie tovaru nie je možné v prípade a) tovaru zhotoveného podľa vašich osobitných požiadaviek, resp. tovaru vyrobeného na mieru; b) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; alebo c) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 1. Podnety a sťažnosti, alternatívne riešenie sporov
  1. Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu poštou alebo emailom na adrese adresu Pražská 11, Bratislava, 811 04, email: info@slovakbabybox.sk.
  2. Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obrátite. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu môžete použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Ochrana osobných údajov
  1. Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Ochrana osobných údajov.
 2. Záverečné ustanovenia
  1. Zákazníkom sa na účel týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá kupuje tovar pre svoju osobnú potrebu (spotrebiteľ). Na nákup tovaru zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, sa použijú platné právne predpisy SR.
  2. Právne vzťahy medzi vami a nami sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Taktiež Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Newsletter

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality/jazyku, aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Prevádzkové / analytické súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.

Marketingové súbory cookies
Na stránkach www.slovakbabybox.sk využívame cookies tretích strán ako napríklad služby Google AdWords, Google Tag Manager a Facebook Pixel. Zabezpečujú zobrazenie našej reklamy na iných stránkach tým používateľom, ktorí môžu mať o naše produkty záujem.

Cookies tretích strany sú uložené vo vašom počítači nezávislým poskytovateľom služieb v našom mene a tieto tretie strany ich môžu použiť pri vašej ďalšej návšteve našich webových stránok alebo webových stránok týchto tretích osôb, aby vás rozpoznali. Hoci môžeme povoliť prístup tretích strán na stránku, a povoliť im umiestňovanie cookies do počítačov používateľov v súlade s platnými zákonmi, ako je to opísané v týchto pravidlách, nemáme žiadnu kontrolu nad informáciami získanými týmito súbormi cookie, a nemáme ani prístup k týmto údajom. Tieto informácie plne kontroluje príslušný poskytovateľ tretej strany v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

Adwords – Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Viacej informácii sa dozviete na stránkach Google TU.

Facebook – Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Viacej informácii sa dozviete na stránkach Facebook TU.

Google Analytics – Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve. Viacej informácii sa dozviete na stránkach Google TU.

Google Tag Manager – Nástroj slúži ako agregátor scriptov a príkazov, ktoré spúšťa podľa stanovených pravidiel. Samotný Google Tag Manager používa tzv. Cookies len pre identifikáciu webu, do ktorého sa vložil. Viacej informácii sa dozviete na stránkach Google TU.

HotJar – nástroj pre sledovanie a vyhodnocovanie správania zákazníkov na Webe formou heatmap. HotJar vyhodnocuje iba na základe Cookies, Slovak Baby Box s.r.o. neposiela žiadne ďalšie údaje zákazníkov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na ich stranke www.hotjar.com

Doba ukladania cookies

Cookies pre správu vašich relácií, tzv. session cookies, sa ukladajú len na tak dlho, ako dlho používate naše webové stránky. Session cookies sú potrebné preto, aby ste napríklad počas svojej návštevy zostali prihlásení na webovej stránke, a po zatvorení prehliadača sa odstránia z vášho počítača. Ostatné súbory cookie sa ukladajú na dlhší čas, v závislosti od ich funkcie.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo.

Internet Explorer
Safari
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome

Zatvoriť